Sportsbolle + fl vand
30 kr.

Sponsorer

 • Logo for Brande Smykkecenter
 • Logo Peder Holt
 • Logo Nordea
 • Bestseller
 • Logo for Joes Tømrer og Snedker Forretning
 • Logo Stark Brande
 • Logo Sydbank
 • Logo Sven T Nielsen
 • TV Manden Brande
 • Logo Kvickly Brande
 • Logo Jack & Jones
 • Logo Frisør Morgenhår
 • Logo Handelsbanken Brande
 • Michael Andersen logo
 • ElPlus Brande
 • Logo Premiere is
 • Logo Brande Bladet
 • Logo for Den Jyske Sparekasse
 • Logo for Vestjylland Forsikring
 • Knud Sørensen Brande Renovation
 • Hewikut gulve
 • Logo for Jyfa Maskinværksted
 • Logo Rahbek Brande
 • Logo Malerfirmaet Jørgen Larsen
 • Bents tæpper og gulvbelægning
 • Logo Sportmaster Brande
 • Logo Telekæden Brande
 • Logo Partner Revision

vedt

V E D T Æ G T E R

 

for den selvejende institution BRANDE HALLERNE

1.1 Institutionens navn er Brande Hallerne. Institutionen er selvejende.

1.2 Institutionens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

 

§ 2 Institutionens formål

2.1 Brande Hallernes formål er at drive anlæg til brug for idræt – sundhed og velvære samt kulturelle arrangementer, der kan tiltrække udøvere fra ind- og udland. Desuden at kunne drive servicefaciliteter i tilknytning hertil.

Brande Hallerne kan også, efter bestyrelsens bestemmelser, benyttes til møder, udstillinger og lignende samt yde assistance, der er forenelig med centrets almindelige virke. Brande Hallerne vil styrke rammerne for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

§3 ”Aktieindehavere”

3.1 Personer, selskaber, foreninger eller institutioner, der har interesse for institutionens arbejde kan erhverve ”aktier” i institutionen.

3.2 Alle ”aktier” lyder på navn og skal noteres hos institutionen.

3.3 ”Aktierne” kan frit omsættes, men overdragelsen skal noteres hos institutionen for at erhververen opnår stemmeret.

3.4 Bortkomne ”aktier” kan mortificeres ved indkaldelse i den lokale ugeavis med en frist på 1 måned.

3.5.

For at have stemmeret til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling skal erhvervelse af ”aktier” ske senest 14 dage før den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 4. ”Aktieindehavernes” hæftelse og økonomiske ansvar.

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte ”aktieindehaver” ikke for institutionens forpligtelser.

 

 §5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Brande hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel i den lokale ugeavis med angivelse af dagsorden.

 

5.4 Forslag fra Institutionens "aktieindehavere" må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

a. Valg af dirigent.

 

b. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

d. Fremlæggelse af budget til orientering.

e. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller ”aktieindehavere” behandles.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

g. Valg af suppleanter.

h. Valg af revisor

i. Eventuelt

5.6 Enhver ”aktieindehaver” har 1 stemme på generalforsamlingerne.

5.7 Ingen ”aktieindehaver” kan – uanset aktiestørrelse – afgive mere end 1 stemme, heller ikke såfremt den pågældende ejer mere end 1 aktie.

5.8 Der kan ikke afgives stemme ifølge fuldmagt.

5.9 Alle afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal.

5.10 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

5.11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 ”aktieindehavere” skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af det skriftlige ønske herom.

 

§6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som alle skal være ”aktionærer”.

6.2 De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en periode på 3 år, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.

6.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 7 Institutionens ledelse

7.1 Bestyrelsen har ansvaret for institutionens ledelse.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7.3 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer samt et eller flere arbejdsudvalg. Udvalgene rapporterer til den samlede bestyrelse og er ansvarlig overfor samme.

7.4 Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden under hensyntagen til vedtægterne.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

7.6 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i institutionens protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

7.7 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.m.

7.8 Institutionen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden.

7.9 Beslutning om optagelse af lån og evt. pantsætning træffes af den samlede bestyrelse.

 

§ 8 Årsrapport og revision

8.1 Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

8.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

8.3 Driftsbudget for det nye regnskabsår fremlægges for generalforsamlingen til orientering.

 

§ 9 Institutionens opløsning

9.1 Beslutning om institutionens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

9.2 Besluttes institutionens opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

9.3 Indløsning af institutionens ”aktier” kan kun ske ved institutionens ophør og kan ikke ske til en kurs over pålydende.

Ved institutionens ophør skal dens øvrige formue anvendes til gavn for idrættens fremme i det område som var Brande Kommune i året 2006.

Foranstående vedtægter er ændret på generalforsamlinger i Brande Hallerne den 17. april 2017 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Brande Hallerne den 3. januar 2018.